Mar­ko Lep­pä­nen, Hel­sin­ki

Rau­man Num­men alu­eel­la vart­tu­nut Ii­ro Elo­nen pe­la­si Lu­kon ju­ni­o­reis­sa ja haa­vei­li jää­kiek­koi­li­jan uras­ta. Kun B-nuo­ris­sa roo­li va­lui kol­mos­ket­jun lai­tu­rik­si, al­koi­vat aja­tuk­set siir­tyä pik­ku­hil­jaa jat­ko-opin­toi­hin.

Elo­nen pää­tyi Vaa­san yli­o­pis­toon lu­ke­maan ra­hoi­tus- ja ta­lou­soi­keut­ta. Se tie on vie­nyt Hel­sin­kiin JAY So­lu­ti­ons yri­tyk­seen. Jää­kiek­ko­har­ras­tuk­ses­ta on ol­lut pal­jon etua työ­e­lä­mäs­sä.

– So­si­aa­li­set tai­dot ke­hit­tyi­vät jouk­ku­ees­sa. Jää­kie­kos­ta on jää­nyt to­del­la pal­jon pit­kä­ai­kai­sia ys­tä­viä, Elo­nen sa­noo.

Jay So­lu­ti­ons on ra­por­toin­ti- ja ana­lyy­si­työ­ka­lui­hin kes­kit­ty­nyt yri­tys, joka tar­jo­aa si­joit­ta­jil­le, sää­ti­öil­le, va­rain­hoi­ta­jil­le ja si­joi­tu­syh­ti­öil­le ra­port­te­ja ja työ­ka­lu­ja si­joit­ta­mi­sen avuk­si. Data-ana­lyy­tik­ko Elo­nen vas­taa si­joi­tus­ten vas­tuul­li­suus­ra­por­toin­nis­ta, joi­ta hän käy esit­te­le­mäs­sä hal­li­tuk­sen ja joh­to­ryh­mien ko­kouk­sis­sa.

– Ra­hoi­tu­sa­laa voi ver­ra­ta ur­hei­luun. Kil­pai­lu työ­pai­kois­ta on ko­vaa, vaik­ka ol­laan ta­val­laan sa­maa po­ruk­kaa.

Elo­nen viih­tyy hy­vin Hel­sin­gin kes­kus­tan syk­kees­sä, mut­ta mie­li pa­laa usein Rau­man mai­se­miin ja nuo­ruu­teen. Isä kuo­li syö­pään Ii­ron ol­les­sa nel­jä­vuo­ti­as. Yk­sin­huol­ta­ja­äi­ti Tita Tuo­mi-Elo­nen piti hy­vää huol­ta Ii­ros­ta ja hä­nen kak­sois­sis­kos­taan.

– Saim­me har­ras­taa ja hy­vät elä­mä­noh­jeet. Mei­tä on ai­na kan­nus­tet­tu pa­nos­ta­maan kou­lun­käyn­tiin.

Kun Elo­nen viet­tää pi­dem­piä jak­so­ja Rau­mal­la, hän ot­taa usein läp­pä­rin mu­kaan ja te­kee etä­töi­tä.

– Sa­noin juu­ri tyt­töys­tä­väl­le, et­tä jos Rau­mal­la oli­si oman alan töi­tä, voi­sin hy­vin pa­la­ta sin­ne ta­kai­sin. Rau­mal­la on kui­ten­kin pal­jon ys­tä­viä.

Suo­men hei­ken­ty­nyt ta­lous­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­nut ih­mi­siä, ja yri­tys­ten kon­kurs­se­ja on tul­lut kiih­ty­vään tah­tiin. Ajan her­mol­la elä­vän Elo­sen mu­kaan esi­mer­kik­si Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lit, kor­ko-odo­tuk­set, Lähi-Idän ti­lan­ne sekä Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan so­dan kään­teet vai­kut­ta­vat pal­jon sii­hen mi­hin suun­taan ta­lous kään­tyy ke­vääl­lä.

Elo­nen huo­maut­taa, et­tä suo­ma­lai­set ovat tot­tu­neet hie­man lii­kaa ”hil­lo­a­maan” ra­haa ti­leil­lään.

– Kun mark­ki­na las­kee, on huo­no paik­ka lo­pet­taa si­joit­ta­mi­nen. Pi­kem­min­kin sil­loin on os­ton paik­ka.

– Kou­luis­sa pi­täi­si mie­les­tä­ni opet­taa enem­män sääs­tä­mi­ses­tä ja esi­mer­kik­si sii­tä mitä tar­koit­taa kor­koa ko­rol­le -efek­ti.