San­na Jääs­ke­läi­nen

Cafe Pras­sen täyt­tyi teen ys­tä­vis­tä vii­me lau­an­tai­na Tee­het­ki à la fran­çai­se avec He­le­na Pe­täis­tö -ti­lai­suu­des­sa. Toi­mit­ta­ja, tie­to­kir­jai­li­ja He­le­na Pe­täis­tö saa­pui Hel­sin­gis­tä pu­hu­maan tees­tä, sen vi­vah­teis­ta ja his­to­ri­as­ta sekä tee­mat­kai­lun elä­myk­sis­tä. Hän on kir­joit­ta­nut kir­jan­kin tees­tä ja lu­pa­si, et­tä lop­puun­myy­dys­tä kir­jas­ta on tu­los­sa päi­vi­tet­ty ver­sio, kun­han eh­tii sen teh­dä. Rau­mal­le Pe­täis­tö tuli kii­reen sii­vit­tä­mä­nä, sil­lä pre­si­den­tin vir­kaa­nas­tu­jai­set hou­kut­te­li­vat Hel­sin­kiin pal­jon ul­ko­maa­lai­sia toi­mit­ta­jia, joi­ta hän oli ol­lut opas­ta­mas­sa.

Pe­täis­töl­lä on myös nel­jä omaa ni­mik­ko­tee­tä yh­teis­työs­sä itä­val­ta­lai­sen Dem­mers Tee­hau­sin kans­sa, jol­la on Hel­sin­gis­sä tee­huo­ne. Rau­man ti­lai­suu­den yli 40 osa­not­ta­jaa pää­si­vät mais­ta­maan kol­mea ni­mik­ko­tee­tä: ruu­suis­ta Pa­rii­sia Quic­he Lor­rai­ne -pii­raan kans­sa, la­ven­te­liin vi­vah­ta­vaa Ri­vie­raa ma­de­lei­ne­lei­vos­ten kera sekä Le Prési­dent -tee­tä va­del­ma­ma­ca­ro­nin ja mus­tik­ka­suk­laa­kon­veh­din kans­sa. Tee­se­koi­tuk­set Pe­täis­tö on suun­ni­tel­lut kir­joi­hin­sa so­pi­vik­si: Pa­rii­si ja Ri­vie­ra kau­pun­ki­op­pai­siin ja Le Prési­dent Rans­ka, Mac­ron ja Minä -kir­jaan. Nel­jäs ni­mik­ko­tee, jota ei nyt mais­tet­tu, on ni­mel­tään Brys­sel.

Cafe Prassenissa oli tehty teetapahtumaan viehättävät tarjoilut: Quiche Lorraine -piirasta, pieniä madeleineleivoksia, vadelmamacaroneja sekä mustikkasuklaakonvehteja. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Cafe Prassenissa oli tehty teetapahtumaan viehättävät tarjoilut: Quiche Lorraine -piirasta, pieniä madeleineleivoksia, vadelmamacaroneja sekä mustikkasuklaakonvehteja. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Tee­kup­piin Pe­täis­tö ke­hot­ti osal­lis­tu­jia tart­tu­maan kuin vii­ni­la­siin: en­sin nuuh­ki­taan aro­mia ja sit­ten mais­te­taan. Tee­har­ras­tus on hä­nel­le ol­lut elä­män­mit­tai­nen ja mu­kaan on tart­tu­nut tee­hen liit­ty­viä elä­myk­siä ja muis­to­ja ym­pä­ri maa­il­man, jois­ta hän ker­toi elä­väi­seen tyy­liin­sä.

He­le­na Pe­täis­tö tun­tee pait­si teet ja eu­roop­pa­lai­sen po­li­tii­kan, myös kau­pun­ki­suun­nit­te­lun. Hän pu­huu ai­na ti­lai­suu­den tul­len van­ho­jen ta­lo­jen puo­les­ta ja ihai­li nyt Van­haa Rau­maa. Aja­tus kaup­pa­kes­kuk­ses­ta sen vie­res­sä tyr­mis­tyt­tää Pe­täis­töä.

– Se tap­paa tä­män upe­an kau­pun­gin, joka on hy­väk­syt­ty myös Unes­con maa­il­man­pe­rin­tö­lis­tal­le. Ruot­sis­sa on teh­ty tut­ki­mus, jon­ka mu­kaan kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­le ra­ken­net­tu os­tos­kes­kus näi­vet­tää kes­kus­tan. Juu­ri sen ta­kia Rans­kas­sa on jo 1990-lu­vul­la luo­tu laki, et­tä jos paik­ka­kun­nal­le suun­ni­tel­laan os­tos­kes­kus­ta tai su­per­mar­ket­tia, täy­tyy en­sin tejh­dä tut­ki­mus sii­tä, mi­ten se vai­kut­taa kau­pan ra­ken­tee­seen alu­eel­la, hän ker­too.

Pe­täis­tö ha­lu­aa muis­tut­taa sii­tä, et­tä tu­ris­tit ei­vät tule kaup­pa­kes­kus­ten ket­ju­liik­kei­den pe­räs­sä.

– Jos Rau­ma ha­lu­aa py­syä elos­sa, ei mis­sään ta­pauk­ses­sa saa läh­teä sil­le tiel­le!

Raumalainen teeharrastaja Eeva Salo-Tammivuori. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Raumalainen teeharrastaja Eeva Salo-Tammivuori. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Rau­man teen ys­tä­vät on va­paa­muo­toi­nen ryh­mä, jon­ka toi­min­taa ve­tää tee­har­ras­ta­ja Ee­va Salo-Tam­mi­vuo­ri. Seu­raa­va tees­tä pu­hu­va vie­ras on hel­sin­ki­läi­nen tee­his­to­ri­oit­si­ja Pek­ka Nih­ti­nen, joka tu­lee Rau­mal­le 21.3. Kiin­nos­tu­neet voi­vat il­moit­tau­tua mu­kaan säh­kö­pos­ti­lis­tal­le osoit­tee­seen ee­sa­ta60@gmail.com