Em­mi Til­vis / STT

Hel­le­päi­vien mää­rä tou­ko­kuus­sa on nous­sut en­nä­tys­vuo­den 2018 ta­sol­le. Kuu­si vuot­ta sit­ten hel­le­päi­viä ker­tyi tou­ko­kuus­sa nel­jä­tois­ta.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen ti­las­to­his­to­ria tou­ko­kuun hel­le­päi­vien mää­räs­tä yl­tää vuo­teen 1961.

Tä­män vuo­den osal­ta nel­jäs­tois­ta hel­le­päi­vä on tä­nään. Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan jo aa­mu­päi­väl­lä use­al­la paik­ka­kun­nal­la on yl­let­ty hel­le­lu­ke­miin. Esi­mer­kik­si Rau­mal­la on mi­tat­tu 26,1 as­tet­ta, mut­ta to­den­nä­köi­ses­ti läm­pö­ti­lat nou­se­vat Suo­mes­sa huo­mat­ta­vas­ti päi­vän ja il­ta­päi­vän ai­ka­na.

Tiis­tai­na yli­tet­tiin täl­le vuo­del­le en­sim­mäis­tä ker­taa 29 as­teen raja, kun Hei­no­lan Ase­man­tauk­sen mit­tau­sa­se­mal­la as­tei­ta oli 29,2.

Me­te­o­ro­lo­gi Vil­le Siis­ko­nen Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta luon­neh­tii tou­ko­kuun ti­lan­net­ta poik­keuk­sel­li­sek­si.

– Kyl­lä­hän se, et­tä jo täs­sä vai­hees­sa näin pal­jon hel­tei­tä on tou­ko­kuus­sa, niin kyl­lä voi sa­noa, et­tä har­vi­nais­ta, jopa poik­keuk­sel­lis­ta, ku­vai­lee Siis­ko­nen STT:lle.