Jen­na Wes­ter­lund

Fera kaa­toi vii­me vii­kon ai­no­as­sa ot­te­lus­saan sar­ja­nou­si­ja Pöy­ty­än Ur­hei­li­jat ko­tiu­tus­lyön­ti­kil­pai­lun päät­teek­si lu­ke­min 2–1 (0–3, 4–0, 4–3k). Kau­den kuu­det­ta ko­ti­voit­toa oli seu­raa­mas­sa yli 2 000 kat­so­jaa, kun F–G-ikäi­set Na­pe­ro­lei­ril­lä ol­leet pe­laa­jat ja jouk­ku­eet saa­pui­vat seu­raa­maan ot­te­lua.

Mauk­kaan ko­ti­voi­ton li­säk­si Fera esit­te­li ko­tiy­lei­söl­leen kak­si uut­ta pe­laa­jaa, kun seu­ran oma kas­vat­ti Eri­ca Ro­sen­dahl ja Jys­kees­tä nuo­ren pe­laa­jan so­pi­muk­sel­la Fe­raan saa­pu­nut Em­ma Vir­ta­nen te­ki­vät de­byyt­tin­sä pää­sar­ja­ta­sol­la. Ro­sen­dahl nap­pa­si Ilo­na Ha­ko­nie­men pai­kan syöt­tö­lau­ta­sen ää­rel­tä ja Vir­ta­nen puki jo­ke­ri­pai­dan yl­leen.

– Fii­lis oli to­del­la hyvä, kun pää­si rem­miin mu­kaan. Sitä al­koi myös heti jän­nit­tää, kun tie­si, et­tä pää­see pe­laa­maan kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la, mut­ta kyl­lä sitä myös odot­ti, Vir­ta­nen ku­vai­li ot­te­lun jäl­keen.

Fera on ai­em­mis­sa ko­ti­ot­te­luis­sa pal­jas­ta­nut muun mu­as­sa jouk­ku­een lyö­jä­ku­nin­ga­tar Ii­na Val­kee­jär­ven jat­ko­so­pi­muk­sen, ei­vät­kä uu­ti­set lop­pu­neet sii­hen. Pöy­tyä-pe­lis­sä il­moil­le ka­jah­ti pe­lin­joh­ta­ja Juho Kai­kon 1+1-vuo­ti­nen so­pi­mus, joka ke­rä­si ylei­söl­tä suu­ret huo­mi­o­no­soi­tuk­set. Kaik­ko on saa­nut jouk­ku­een hy­vään vi­ree­seen yh­des­sä Alek­si Mä­ke­län kans­sa, min­kä li­säk­si hän on ra­ken­ta­nut vah­van jouk­ku­e­hen­gen pe­laa­jien vä­lil­le.

– Mi­nut otet­tiin to­del­la hy­vin jouk­ku­ee­seen mu­kaan. Kaik­ki ky­syi­vät heti, et­tä on­han kaik­ki hy­vin ja sel­vää. Ta­pa­na on ai­na en­nen pe­liä men­nä yh­den pe­laa­jan luo syö­mään ja viet­tä­mään ai­kaa, Vir­ta­nen pal­jas­ti.

It­se ot­te­lus­sa avaus­jak­so oli vie­ras­jouk­ku­een juh­laa, kun PöU jat­koi sii­tä, mi­hin se oli edel­li­se­nä päi­vä­nä jää­nyt lyö­ty­ään Jo­en­suun Mai­laa vas­taan 16 juok­sua. Fera kui­ten­kin nap­pa­si toi­sen jak­son ni­miin­sä, kun Jas­min And­re­a­sen pau­kaut­ti pal­lon ta­kaa läpi kun­na­rin ar­voi­ses­ti juu­ri Kai­kon so­pi­mu­suu­ti­sen pal­jas­ta­mi­sen jäl­keen.

Ko­tiu­tus­lyön­ti­kil­pai­lun avaus­kier­rok­sel­la lois­ti­vat de­by­tan­tit, kun sekä Vir­ta­nen et­tä Ro­sen­dahl on­nis­tui­vat pe­räk­käi­sis­sä ko­tiu­tuk­sis­sa. Vir­ta­nen pää­si mai­lan var­teen myös var­si­nai­sen ot­te­lun ai­ka­na use­am­paan ker­taan. Tu­los­ta ei kui­ten­kaan tiuk­koi­hin ajo­läh­tö­ti­lan­tei­siin tul­lut. Ot­te­lu rat­ke­si toi­sel­la ko­tiu­tus­lyön­ti­kier­rok­sel­la Val­kee­jär­ven kun­na­riin.

– Juok­su ei ti­las­toi­hin saak­ka men­nyt, mut­ta on­han se ai­na ki­vaa lyö­dä juok­su, eten­kin tuol­lai­ses­sa tiu­kas­sa pai­kas­sa.

Fera jat­kaa voi­ton myö­tä sar­jas­sa nel­jän­te­nä, kun edel­lä ovat Man­se, Vir­kiä sekä SMJ. Man­se koki vii­me vii­kol­la vas­ta toi­sen tap­pi­on­sa, kun en­nen sitä Fera oli ai­noa sar­ja­kär­jen voit­ta­nut jouk­kue. Rau­ma­lai­set ovat pe­lan­neet 14 ot­te­lua, jois­ta voit­to­ja on yh­dek­sän ja tap­pi­oi­ta vii­si. Ki­rit­tä­ril­lä ja Jo­Mal­la on ke­rät­ty­nä yh­tä mon­ta pis­tet­tä, mut­ta pe­le­jä on enem­män.

– Fe­ral­la on to­del­la hyvä nip­pu ka­sas­sa, ja olen otet­tu sii­tä, et­tä mi­nut pyy­det­tiin myös pe­lei­hin ja jouk­ku­ee­seen mu­kaan, Vir­ta­nen kiit­te­li.

Fe­ral­la on edes­sään tiuk­ka viik­ko, sil­lä jo tiis­tai­na pe­la­tun Mai­lat­ta­ret-ot­te­lun li­säk­si vuo­ros­sa on ko­ti­ot­te­lu Tah­koa vas­taan sekä tiuk­ka Vir­kiä-vie­ra­sot­te­lu pe­räk­käi­si­nä päi­vi­nä.

Run­ko­sar­jaa on vii­kon ot­te­lui­den jäl­keen jäl­jel­lä enää seit­se­män ot­te­lun ver­ran, jo­ten ot­tei­den on edel­leen pa­ran­nut­ta­va, eten­kin vie­ras­ken­til­lä. Jouk­kue toi­voo myös si­sä­pe­liin­sä enem­män on­nis­tu­mi­sia, sil­lä Fera on tuo­nut kes­ki­mää­rin vain 4,71 juok­sua ot­te­lua koh­den, mikä on sar­jan yh­dek­sän­nek­si hei­koin tu­los.