San­na Ran­ta­nen, UR

Dan­nyn isoi­sä, lii­ke­mies Au­gust Lip­sa­nen os­ti ai­ka­naan Rau­mal­ta lä­hes 400 heh­taa­ria maa­ta, 26 saar­ta ja Van­han-Lah­den kar­ta­non.

Vuon­na 1942 syn­ty­nyt ja Po­ris­sa lap­suu­ten­sa elä­nyt Dan­ny jou­tui pie­ne­nä poi­ka­na asu­maan vä­lil­lä yk­sin pik­ku­vel­jen­sä kans­sa, isän ja äi­din ol­les­sa maa­il­mal­la.

Van­hem­pien erot­tua Dan­ny muut­ti äi­tin­sä kans­sa 10-vuo­ti­aa­na Hel­sin­kiin ja yh­teys Sa­ta­kun­taan jäi Van­han-Lah­den kar­ta­nos­sa vie­rai­le­mi­sen va­raan.

Vai­ke­at lap­suus­vuo­det nä­ky­vät Suvi-Lah­den hu­vi­lan sei­näl­lä muo­to­ku­vas­sa, 11-vuo­ti­aan Dan­nyn su­rul­li­sis­sa sil­mis­sä.

– Kat­sees­sa on sil­loi­sen elä­män tyh­jyys, to­tuus lap­suu­des­ta­ni, Dan­ny pal­jas­taa.

– Muis­tan, kun sei­soin Hel­sin­gin ko­ti­ta­lon port­ti­kon­gis­sa, kat­soin lii­ken­net­tä ja ajat­te­lin, et­tä täs­sä maa­il­ma kul­kee ohi il­man mi­nua.

Suvi-Lahden huvilan seinät huokuvat historiaa. On laaja Lipsasten sukupuu, Mannerheimin omakätinen signeeraus, Danny Show -julisteita sekä muotokuva, jonka Dannyn isä teetti pojastaan tämän muutettua juuri äidin kanssa Helsinkiin. Dannyn mukaan 11-vuotiaan Ilkan katseessa näkyy totuus häneen lapsuudestaan.

Suvi-Lahden huvilan seinät huokuvat historiaa. On laaja Lipsasten sukupuu, Mannerheimin omakätinen signeeraus, Danny Show -julisteita sekä muotokuva, jonka Dannyn isä teetti pojastaan tämän muutettua juuri äidin kanssa Helsinkiin. Dannyn mukaan 11-vuotiaan Ilkan katseessa näkyy totuus häneen lapsuudestaan.

D-tuotanto. Taiteilija Lauri Peltonen, 1953.

Elä­mä on kui­ten­kin kan­ta­nut ja nos­ta­nut.

– Ih­met­te­len sitä kaik­kea hy­vyyt­tä, mitä olen lo­pul­ta saa­nut, Dan­ny häm­mäs­te­lee.

– Mitä kaik­kea ylei­sö on an­ta­nut, ku­ten suo­si­tuim­mat showt ja 129 lis­ta­suo­sik­kia. Koen kii­tol­li­suut­ta, kun mie­tin, mis­tä läh­din. Olen eden­nyt as­kel as­ke­leel­ta ja saa­nut täl­lai­sen mie­len­kiin­toi­sen elä­män.

En­nen kaik­kea tuo­ta hy­vyyt­tä tar­jo­si Rau­man iso­äi­ti eli fam­mu, Im­pi Lip­sa­nen.

– Iso­äi­ti saat­toi vaik­ka an­taa yö­si­jan köy­hil­le, Dan­ny muis­te­lee.

– Olen edel­leen äl­lis­ty­nyt kai­kes­ta sii­tä hy­väs­tä, joka fam­mus­sa oli.

Dan­nyn juu­ret Rau­mal­la ovat en­si­si­jai­ses­ti hen­ki­siä, so­si­aa­li­sia ja me­rel­li­siä.

– Rau­ma­lai­nen paa­til­la aje­le­mi­sen kult­tuu­ri on mi­nun hen­ki­nen läh­tö­koh­ta­ni, poh­tii Dan­ny.

– Olen val­ta­van kii­tol­li­nen rau­ma­lai­sil­le ys­tä­vil­le­ni ja täl­le iso­van­hem­pie­ni pe­rua ole­val­le Suvi-Lah­den me­ri­mai­se­mal­le sii­tä, et­tä mi­nul­la on näin lä­hei­nen suh­de me­reen.

Suvi-Lah­ti lu­keu­tuu tont­tei­hin, jot­ka Au­gust-isoi­sä ir­rot­ti kar­ta­non mais­ta lu­kui­sil­le lap­sil­leen en­nak­ko­pe­rin­tö­nä.

Dan­ny lu­nas­ti Suvi-Lah­den isän­sä Pent­ti Lip­sa­sen pe­ri­kun­nal­ta.

– Kai­pa­sin tän­ne ta­kai­sin, Dan­ny ker­too.

– Jo­kai­sel­la on­nel­li­sel­la ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus kiin­tyä ja ko­tiu­tua jo­hon­kin.

Suvi-Lah­des­sa ren­tou­du­taan, ko­koon­nu­taan per­heen ja ys­tä­vien kes­ken ja luo­daan uut­ta.

– Kun ih­mi­nen avaa sie­lun­sa kau­neu­del­le, me­rel­le ja ys­tä­vyy­del­le, mie­len es­teet pois­tu­vat ja syn­tyy luo­vuut­ta, ker­too Dan­ny pai­kan vai­ku­tuk­ses­ta työ­hön­sä.

– Täs­sä ti­las­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon ai­vo­toi­min­taa.

Dan­ny esiin­tyy edel­leen. Kei­koil­le läh­de­tään Rau­mal­ta ja Rau­mal­le pa­la­taan.

Suo­men viih­de­ken­tän jät­ti­läi­nen on pait­si is­kel­mä­ku­nin­gas, myös täh­tien­te­ki­jä.

Dan­nyn luot­saa­ma D-tuo­tan­to on työl­lis­tä­nyt sa­to­ja viih­teen am­mat­ti­lai­sia ja sy­tyt­tä­nyt maan täh­ti­tai­vaal­le lu­kui­sia ar­tis­te­ja.

Viih­teen mam­mu­tin pu­heis­sa vi­li­se­vät iki­suo­si­kit Kir­kas­ta Kat­ri He­le­naan, Tau­no Pa­los­ta Eri­ka Vik­ma­niin ja Ar­mi Aa­vi­kos­ta Ta­pio Rau­ta­vaa­raan.

– Toi­von toi­mi­nee­ni kun­ni­ak­kaas­ti sä­vel­tä­jiä, sa­noit­ta­jia ja muu­si­koi­ta koh­taan, Dan­ny lin­jaa.

– Toi­von myös ol­lee­ni hyö­dyk­si yh­teis­kun­nal­le ja kans­saih­mi­sil­le.

Dan­nyn elä­mäs­tä ja uras­ta on teh­ty muu­ta­ma mu­si­kaa­li ja seit­se­män kir­jaa.

Elo­ku­vaa­kin on suun­ni­tel­tu. Ta­ri­noi­ta riit­täi­si use­am­paan­kin.

Ku­ten ta­ri­na sii­tä, mi­ten Dan­nyn äi­din odot­ta­es­sa esi­kois­taan Dan­nyn isä koh­ta­si Adolf Hit­le­rin C.G. Man­ner­hei­min syn­ty­mä­päi­vä­juh­lal­li­suuk­sis­sa.

Tai sii­tä, mi­ten Tah­don ol­la sul­le hel­lä -kes­to­hi­tin ot­si­kon kek­si kir­jai­li­ja­suu­ruus Pent­ti Saa­ri­kos­ki.

Tai sii­tä, mi­ten äi­din isä Al­goth Nis­ka pait­si sa­la­kul­jet­ti pir­tua, myös pe­las­ti juu­ta­lai­sia toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na.

Li­sää ta­ri­noi­ta syn­tyy yhä.

– Luo­ja ker­too, mil­loin on ai­ka men­nä ark­kuun ja mil­loin se sul­je­taan, Dan­ny to­te­aa.

– It­sel­lä­ni on se asen­ne, et­tä py­syn ter­vee­nä ja voin vie­lä jat­kaa.

Suvi-Lah­des­sa Dan­ny myös seu­raa ak­tii­vi­ses­ti Rau­man ke­hit­ty­mis­tä.

– Vie­lä pari vuot­ta sit­ten asu­kas­lu­ku vä­he­ni ja ti­lan­ne oli han­ka­la. Nyt on pa­rem­min; Rau­mal­la on toi­voa, Dan­ny iloit­see.

– Elin­kei­no­e­lä­mä, lai­va­te­ol­li­suus, mat­kai­lu, viih­de- ja kult­tuu­rie­lä­mä, kou­lu­tus­poh­ja, in­ves­toin­nit ku­ten ui­ma­hal­li, me­rel­li­set pal­ve­lut… Kau­pun­ki, yrit­tä­jät ja yk­si­tyis­hen­ki­löt ovat teh­neet lois­ta­vaa työ­tä elin­voi­man ja työl­lis­tä­mi­sen eteen.

Dan­ny ko­ros­taa van­haan kau­pun­kiin pe­rus­tu­van Rau­man ark­ki­teh­to­nis­ta läm­pöä ja his­to­ri­an kun­ni­oit­ta­mis­ta yh­dis­tet­ty­nä mo­der­niin ke­hi­tyk­seen.

– Ha­lu­ai­sin an­taa kai­kil­le Rau­maa ke­hit­tä­vil­le kii­tok­sen ja ha­tun­nos­ton, hän ke­huu.

– Yh­teis­työ Rau­man hen­ki­ses­sä il­ma­pii­ris­sä on voi­mis­tu­mas­sa. Tääl­lä us­ko­taan tu­le­vaan!