Heli Laak­ko­nen / STT

Äi­te­jä pääs­tään juh­li­maan läm­pe­ne­väs­sä sääs­sä, ker­ro­taan Fo­re­can sää­pal­ve­lus­ta.

Per­jan­tain ai­ka­na sää pou­taan­tuu. Läm­pö­ti­lat ovat maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa 9–12 as­teen tie­tä­mil­lä, idäs­sä 5–10 as­teen vä­lil­lä ja poh­joi­ses­sa 1–5 as­teen vä­lil­lä.

Vii­le­äs­ti pu­hal­ta­va poh­jois­tuu­li voi ol­la pai­koin puus­kais­ta.

Lau­an­tain sää on per­jan­tai­ta au­rin­koi­sem­pi. Päi­vä on suu­rim­mak­si osak­si pou­tai­nen, vaik­ka idäs­sä voi sa­taa pien­tä tih­kua. Läm­pö­ti­lat ovat maan ete­lä- ja kes­ki­o­sis­sa 9–13 as­teen vä­lil­lä, idäs­sä 5 as­teen mo­lem­min puo­lin ja La­pis­sa 2–8 as­teen vä­lil­lä.

– Mis­sä au­rin­ko pää­see pais­ta­maan pil­vien lo­mas­ta, au­rin­ko tun­tuu heti tosi läm­mit­tä­väl­tä, ker­too STT:lle Fo­re­can päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Jo­an­na Rin­ne.

Äi­tien­päi­väk­si Suo­meen le­vi­ää läm­pi­mäm­pää il­maa, ja ete­läs­sä pääs­tään 15 as­teen lu­ke­miin. Maan kes­ki­o­sas­sa läm­pö­ti­la on 9–15 as­tet­ta ja La­pis­sa 4–10 as­tet­ta.

Rin­teen mu­kaan sää on äi­tien­päi­vä­nä enem­män pil­vi­nen kuin au­rin­koi­nen. Maan kes­ki­o­sas­sa voi tul­la vä­häi­siä sa­tei­ta ja pil­vi­syys li­sään­tyy päi­vän ai­ka­na. Tuu­li kui­ten­kin heik­ke­nee sel­väs­ti sun­nun­tai­hin men­nes­sä.

Luon­to­lii­ton ke­vät­seu­ran­nan mu­kaan äi­tien­päi­vän kuk­ka­na tun­net­tu val­ko­vuok­ko on aloit­ta­nut ku­kin­tan­sa ai­na­kin Kuo­pi­o­ta myö­ten. Vaik­ka val­ko­vuok­ko on ete­läs­sä erit­täin ylei­nen, ei sitä kas­va juu­ri lain­kaan Ou­lun ja La­pin lää­neis­sä. Kas­vi on­kin rau­hoi­tet­tu maan poh­joi­so­sis­sa.

Myös en­sim­mäi­set kie­lot kuk­ki­vat, sa­moin kuin ren­tu­kat. Ke­tun­lei­pä an­taa kui­ten­kin vie­lä odot­taa ku­kin­taan­sa.

Luon­to­lii­ton mu­kaan tou­ko­kuus­sa läm­men­neet säät ovat myös he­rä­tel­leet hyön­tei­siä. Ke­vät­seu­ran­nan mu­kaan myös muun mu­as­sa si­si­lis­kot ja sii­lit ovat al­ka­neet näyt­täy­tyä.

Tou­ko­kuu on ol­lut vä­hä­sa­tei­nen, ja suu­res­sa osas­sa maan ete­lä- ja kes­ki­o­saa on voi­mas­sa met­sä­pa­lo­va­roi­tus. Lau­an­tai­na va­roi­tus laa­je­nee Tor­ni­on kun­taan, Rin­ne ker­too.