Jal­ma­ri Sa­la­te­rä / STT

Uu­sien lääk­kei­den käyt­töö­not­to Suo­mes­sa on hi­das­tu­nut, sel­vi­ää eu­roop­pa­lai­sen tut­ki­van lää­ke­te­ol­li­suu­den kes­kus­jär­jes­tön EF­PIA:n tuo­rees­ta sel­vi­tyk­ses­tä.

Sel­vi­tyk­ses­sä mi­tat­tiin in­no­va­tii­vis­ten lääk­kei­den käyt­töö­not­toa ja myyn­ti­lu­van saa­mi­seen ku­lu­vaa ai­kaa. Suo­men si­joi­tus 36 maan ver­tai­lus­sa oli 18:s. Muis­ta Poh­jois­mais­ta Suo­men edel­lä oli­vat Ruot­si ja Tans­ka.

Tuo­re sel­vi­tys kat­taa kaik­ki uu­det lä­hes 170 vuo­si­na 2019–2022 kes­ki­te­tyn eu­roop­pa­lai­sen me­net­te­lyn kaut­ta myyn­ti­lu­van saa­nut­ta lää­ke­val­mis­tet­ta.

Tu­los­ten pe­rus­teel­la suo­ma­lais­po­ti­laat ei­vät ole yh­den­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa mui­hin Eu­roo­pan mai­hin ver­rat­tu­na, to­te­aa Lää­ke­te­ol­li­suu­den toi­mi­tus­joh­ta­ja An­ne-Mari Vi­ro­lai­nen.

– Eu­roop­pa­lai­ses­sa ver­tai­lus­sa suo­ma­lai­nen po­ti­las jou­tuu odot­ta­maan uut­ta lää­ke­hoi­toa en­tis­tä pi­dem­pään, Vi­ro­lai­nen ker­too STT:lle.

Lää­ke­hoi­toon pää­syn vii­väs­ty­mi­nen voi Vi­ro­lai­sen mu­kaan vaa­ran­taa myös po­ti­las­tur­val­li­suut­ta. Yk­sit­täis­ten lääk­kei­den saa­ta­vuu­den rin­nal­le Vi­ro­lai­nen nos­taa myös Suo­men huol­to­var­muu­den.

– Kyl­lä­hän mei­dän pi­tää koko ajan miet­tiä sitä, et­tä on­ko Suo­mel­la mah­dol­li­suus saa­da nii­tä kaik­kia kriit­ti­siä lääk­kei­tä. Tois­tai­sek­si ti­lan­ne on ol­lut ihan asi­al­li­nen, mut­ta kyl­lä sii­nä ol­laan koko ajan var­pail­laan.

Myyn­ti­lu­van saa­dak­seen uu­det lää­ke­ai­neet ete­ne­vät en­sin Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to EMA:n kes­ki­tet­tyyn ar­vi­oon ja EU-ko­mis­sio myön­tää te­hok­kaik­si ja tur­val­li­sik­si ar­vi­oi­duil­le lääk­keil­le myyn­ti­lu­vat. Tä­män jäl­keen kus­sa­kin maas­sa pää­te­tään erik­seen sii­tä, ote­taan­ko lääk­keet jul­ki­sin va­roin kus­tan­ne­tun hoi­don pii­riin. Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa lääk­keet ja­o­tel­laan Kela-kor­vaus­ta saa­viin ja sai­raa­la­val­mis­tei­siin.

Suo­mes­sa uu­sien lää­ke­ai­nei­den hoi­dol­li­sen ar­von ja kus­tan­nus­ten ar­vi­oin­ti on suh­teel­li­sen hi­das­ta tai päät­tyy use­am­min ne­ga­tii­vi­seen rat­kai­suun ver­rok­ki­mai­hin ver­rat­tu­na. Käyt­töö­not­toa vii­väs­tyt­tää osal­taan juu­ri ar­vi­oin­ti­jär­jes­tel­män mo­ni­mut­kai­suus Kela-kor­vaus­ta saa­vien ja sai­raa­la­val­mis­tei­den vä­lil­lä, Vi­ro­lai­nen sa­noo.

– Olen­nais­ta on se, et­tä vi­ra­no­maisp­ro­ses­sit oli­si­vat mah­dol­li­sim­man su­ju­vat.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön tänä vuon­na käyn­nis­tä­mäs­sä hank­kees­sa on ta­voit­tee­na yh­den­mu­kais­taa uu­sien avo­lääk­kei­den ja sai­raa­la­lääk­kei­den ar­vi­oin­tia. Hank­keen työ­ryh­män on mää­rä saa­da työ val­miik­si syk­syl­lä 2025. Toi­vee­na on, et­tä uu­sien lää­ke­ai­nei­den ar­vi­oin­tip­ro­ses­si oli­si mah­dol­li­sim­man yh­te­näi­nen Kela-kor­vaus­ta saa­vien lääk­kei­den ja sai­raa­la­val­mis­tei­den vä­lil­lä, mikä ede­saut­tai­si lää­ke­te­ol­li­suu­den in­ves­toin­tien jat­ku­mis­ta Suo­meen, Vi­ro­lai­nen ker­too.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Lau­ri Pel­ko­nen ker­too, et­tei ole tu­tus­tu­nut tar­kem­min EF­PIA:n sel­vi­tyk­seen. Hä­nen mu­kaan­sa Suo­mes­sa lää­ke­hoi­toon pää­sy muun mu­as­sa syö­vän­hoi­dos­sa on kui­ten­kin EU-ta­sol­la hyvä. Li­säk­si ap­tee­kis­ta os­tet­ta­vis­sa avo­huol­lon lääk­keis­sä otet­tiin vuon­na 2017 käyt­töön uu­si me­ka­nis­mi eh­dol­li­nen kor­vat­ta­vuus, jon­ka myö­tä uu­sia lääk­kei­tä on saa­tu po­ti­lai­den käyt­töön.

– Sii­tä tu­lok­set ovat ol­leet hy­viä, Pel­ko­nen ker­too STT:lle.

Lää­keyh­ti­öil­lä on lo­pul­ta pää­tös­val­ta sii­tä, mil­lä ai­ka­tau­lul­la ne tuo­vat uu­sia lääk­kei­tä maa­han ja ha­ke­vat nii­tä kor­vat­ta­vak­si. Tämä on saat­ta­nut joh­taa sii­hen, et­tä yh­ti­öt ha­ke­vat lääk­keel­le kor­vat­ta­vuut­ta tie­tyis­tä mais­ta en­sin, Pel­ko­nen ker­too.

Pel­ko­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan pit­kä­ai­kais­ten lää­ke­ai­nei­den saa­ta­vuus on ol­lut Suo­mes­sa ver­rat­tain hyvä.

– Haas­tei­ta­han on kaut­ta EU:n täl­lä het­kel­lä, mut­ta Suo­mes­sa ti­lan­ne on ol­lut ihan koh­ta­lai­sel­la ta­sol­la.

Li­säk­si lääk­kei­siin liit­ty­vää huol­to­var­muut­ta ke­hi­te­tään par­hail­laan osa­na hal­li­tu­soh­jel­man kir­jaus­ta, joka kos­kee lääk­kei­den vel­voi­te­va­ras­toin­nin uu­dis­ta­mis­ta, Pel­ko­nen sa­noo.