Samu Vah­te­ris­to

Rau­man Otan­lah­den ran­ta he­rää jäl­leen fes­ta­rien huu­maan, kun uu­si Sun­set Fes­ti­val val­loit­taa alu­een per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na 23.–24.8.2024. Fes­ti­vaa­leil­la näh­dään ko­ti­mai­sia ni­mek­käi­tä etu­ri­vin suo­sik­ki­ar­tis­te­ja.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­van Uni­ted Fes­ti­vals Oy:n Hen­ri Kul­ma­la on iloi­nen sii­tä, et­tä Rau­man kau­pun­gin vas­taa­not­to on ol­lut po­si­tii­vis­ta ja roh­kai­se­vaa uu­den fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mi­sek­si.

– Tääl­lä Rau­mal­la on ol­lut alus­ta al­ka­en läm­min vas­taa­not­to ja pai­kan sekä ajan­koh­dan löy­tä­mi­nen oli help­poa, kiit­te­lee Kul­ma­la.

– Tyy­lim­me on teh­dä kun­nol­la tai ei ol­len­kaan. Py­rim­me luo­maan ta­pah­tu­mas­ta pe­rin­teen ja on erit­täin tär­ke­ää, et­tä en­sim­mäi­nen ker­ta jät­tää kä­vi­jöil­leen unoh­tu­mat­to­man ko­ke­muk­sen. Fes­ti­vaa­lin pi­tää heti lu­nas­taa paik­kan­sa elo­kuun lo­pun ko­ho­koh­ta­na ja olem­me­kin suun­ni­tel­leet ky­seis­tä ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­pua jo vii­me ke­säs­tä as­ti, ker­too ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä Hen­ri Kul­ma­la.

Rau­man kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la kiit­te­lee fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jiä hy­väs­tä yh­teis­työs­tä.

– Aloi­tim­me hy­vis­sä ajoin ja heil­lä oli sel­ke­ät spek­sit mitä tar­vi­taan. Kau­pun­gin kan­nal­ta on mer­kit­tä­vää, et­tä ta­pah­tu­ma al­kaa tois­tua vuo­sit­tain jol­loin se muo­dos­tuu osak­si kau­pun­gin brän­diä, Poi­ke­la tii­vis­tää.

Fes­ti­vaa­lien esiin­ty­mis­la­va si­joit­tuu Otan­lah­den poh­juk­kaan, Ran­ta­ta­lon vie­reen niin, et­tä esiin­ty­mis­suun­ta osoit­taa ran­ta­vii­vaa pit­kin koh­ti maa­ui­ma­laa.

– Alue vai­kut­taa tosi toi­mi­val­ta, ylei­sö nä­kee pää­la­val­le hy­vin ja lai­tam­me myös isot scree­nit mo­lem­min puo­lin la­vaa. Ke­säl­lä puis­sa on leh­det, mikä vä­hän ra­joit­taa nä­ky­vyyt­tä, mut­ta la­val­le nä­kyy kui­ten­kin tosi hy­vin, Kul­ma­la lu­paa.

Fes­ta­ri­a­lue ra­jau­tuu ke­vy­en lii­ken­teen väy­lään ja ran­taan. La­van ta­kaa Ran­ta­ta­lon ja ur­hei­lu­ken­tän vä­lis­tä kul­ke­va ajo­ra­ta to­den­nä­köi­ses­ti sul­je­taan lii­ken­teel­tä, mut­ta pyö­räl­lä ja kä­vel­len alu­een ohi kul­ke­mi­nen on­nis­tuu.

Il­ta­ta­pah­tu­ma ran­nal­la ai­het­taa me­lua ym­pä­ris­töön, mut­ta sii­tä­kin on pääs­ty lu­pa­vi­ra­no­mai­sen kans­sa yh­tei­sym­mär­ryk­seen.

– Ym­pä­ris­tö­vi­ra­no­mai­nen toi­voi, et­tä mu­sii­kin suun­taus on maa­ui­ma­laa koh­ti. Ha­lu­sim­me me­lu­lu­paa kah­teen as­ti, ja nyt pää­dyt­tiin sii­hen komp­ro­mis­siin, et­tä esiin­ty­jät lo­pet­ta­vat yh­del­tä, Kul­ma­la ker­too.

Ajan­koh­ta elo­kuun lo­pul­la on kau­pun­gin mu­seo- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Ris­to Ku­pa­rin mu­kaan eri­no­mai­nen.

– Ta­pah­tu­ma so­pii vuo­den ryt­miin eri­no­mai­ses­ti. Sa­maan ai­kaan on kau­pun­gis­sa elo­ku­va­juh­lat, mut­ta us­kon et­tä ta­pah­tu­mat täy­den­tä­vät toi­si­aan.

Myös jär­jes­tä­jä on tyy­ty­väi­nen ajan­koh­taan.

– Elo­kuun lop­pu­puo­lel­la ih­mi­set ovat pa­lan­neet kau­pun­kiin ta­kai­sin lo­mil­taan ja se so­pii myös yri­tyk­sil­le. Usein elo­kuus­sa on hy­vät ke­sä­ke­lit, ja tum­mat il­lat saa­vat kaik­ki efek­tit ja va­lot nä­ky­viin hy­vin. Olem­me jo ti­lan­neet mo­lem­mik­si il­loik­si hie­non au­rin­gon­las­kun, Kul­ma­la maa­lai­lee.

Fes­ti­vaa­li on tar­koi­tet­tu täy­si-ikäi­sel­le, mut­ta jär­jes­tä­jän mu­kaan oh­jel­maa ei ole suun­ni­tel­tu mil­le­kään tie­tyl­le ikä­ryh­mäl­le.

– Meil­le oi­kea fii­lis on tär­kein, ei ikä. Ar­tis­tit ovat eh­kä enem­män ai­kui­seen ma­kuun, mut­ta us­kon et­tä mu­ka­na on kah­den su­ku­pol­ven kä­vi­jöi­tä.

Toi­vo­taan, et­tä sel­lai­set, jot­ka ovat tääl­lä ran­nas­sa käy­neet fes­ta­ril­la 20 vuot­ta sit­ten ja ovat nyt to­den­nä­köi­ses­ti 20 vuot­ta van­hem­pia, pa­laa­vat ta­kai­sin nii­hin tun­nel­miin. Sitä po­ruk­kaa on kiva näh­dä tääl­lä.

Kä­vi­jä­mää­räk­si odo­te­taan yli 3000 päi­vää koh­ti.

– Kool­taan tämä on kes­ki­ko­koi­nen fes­ti­vaa­li, kat­so­taan mil­lai­sen vas­taa­no­ton tämä saa. Kun on uu­si ta­pah­tu­ma, on mie­len­kiin­tois­ta kat­soa, tu­lee­ko nuo­ria vai van­ho­ja. Yleen­sä pa­ras on se­koi­tus kai­ke­ni­käi­siä, jot­ka tyk­kää­vät ar­tis­teis­ta ja puit­teis­ta.

Uni­ted Fes­ti­vals on ko­ke­nut fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jä, jol­le Rau­man Sun­set Fes­ti­val on en­si ke­sä­nä yk­si kah­dek­sas­ta pe­räk­käi­ses­tä fes­ti­vaa­li­vii­kon­lo­pus­ta.

– Meil­lä on pie­ni or­ga­ni­saa­tio, jol­la on sa­mat yh­teis­työ­kump­pa­nit joka pai­kas­sa mei­dän fes­ti­vaa­leil­lä lou­nai­sen Suo­men alu­eel­la. Vaih­ta­mi­nen vii­kon­lo­pus­ta seu­raa­vaan me­nee ai­ka hy­vin, kun suun­ni­tel­laan tark­kaan. Esi­mer­kik­si lu­pa­rul­jans­si on joka pai­kas­sa sama, Kul­ma­la kiit­te­lee.

TA­PAH­TU­MAS­SA NÄH­DÄÄN HUIP­PU­E­SIIN­TY­JIÄ

Per­jan­tai­na 23. elo­kuu­ta est­ra­dil­le nou­se­vat Eri­ka Vik­man, Bess, Mai­ja Vilk­ku­maa, Art­tu Wis­ka­ri ja Lin­da.

Lau­an­tai­na 24.8. vuo­ron­sa saa­vat Kuu­maa, San­ni, Ab­reu, Vii­vi ja Roo­pe Sal­mi­nen & Koi­rat.

Li­säk­si DJ Aman­da Har­ki­mo pi­tää tun­nel­maa yl­lä mo­lem­pi­na fes­ti­vaa­li­päi­vi­nä pää­la­van keik­ka­tau­ko­jen ajan.