Ans­si Ru­la­mo / STT

So­ti­las­liit­to Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg sa­noo, et­tei kos­kaan ym­mär­tä­nyt Suo­men Nato-op­ti­on kon­sep­tia. Hä­nen mu­kaan­sa se kui­ten­kin täyt­ti teh­tä­vän­sä, kos­ka se mah­dol­lis­ti Suo­men Nato-jä­se­nyy­den.

Stol­ten­berg kom­men­toi asi­aa Pre­si­den­tin­lin­nas­sa Hel­sin­gis­sä Suo­men At­lant­ti-Seu­ran jär­jes­tä­mäs­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa, jon­ka tee­ma­na on Nato 75 vuot­ta ja Suo­men en­sim­mäi­nen vuo­si liit­to­kun­nan jä­se­ne­nä.

– Kä­vin Suo­mes­sa mon­ta ker­taa en­nen kuin hait­te jä­se­nyyt­tä, ja pi­din ai­na häm­men­tä­vä­nä aja­tus­ta Nato-op­ti­os­ta. Kos­ka kai­kil­la Eu­roo­pan mail­la­han oli mah­dol­li­suus ha­kea Nato-jä­se­nyyt­tä, Stol­ten­berg sa­noi ja sai ylei­sön nau­ra­maan.

– Mut­ta se toi­mi. Vaik­ka en ym­mär­tä­nyt­kään, mikä se oli, se oli hy­vin me­nes­tyk­se­käs kon­sep­ti. Se oli tapa teh­dä jä­se­nyy­des­tä mah­dol­li­suus, se teki hy­väk­syt­tä­vää pu­hua sii­tä. Ja se oli tapa kom­mu­ni­koi­da meil­le (Na­tol­le), maa­il­mal­le ja eh­kä myös suo­ma­lai­sil­le, et­tä nyt Suo­mi on Na­ton ul­ko­puo­lel­la, mut­ta se voi muut­tua.

Stol­ten­berg sa­noi ha­lu­a­van­sa kiit­tää sitä, joka kek­si tä­män "hy­vin ou­don vies­tin".

– Se mah­dol­lis­ti ja teki teil­le hel­pom­mak­si teh­dä kään­nök­sen ja ha­kea yh­täk­kiä jä­se­nyyt­tä.

Nato-op­ti­ol­la tar­koi­tet­tiin sitä, et­tä Suo­mi yl­lä­pi­tää mah­dol­li­suut­ta ha­kea Na­ton jä­se­nyyt­tä. Täl­lai­nen kir­jaus oli esi­mer­kik­si jois­sa­kin hal­li­tu­soh­jel­mis­sa. Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö kan­nat­ti Na­ton ul­ko­puo­lel­la py­sy­mis­tä, kun­nes hel­mi­kuus­sa 2022 al­ka­nut Ve­nä­jän laa­ja­mit­tai­nen hyök­käys Uk­rai­naan sai val­ta­o­san kan­sas­ta het­kes­sä jä­se­nyy­den kan­nal­le.

Stol­ten­berg osal­lis­tui kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osa­na kak­si­päi­väis­tä Hel­sin­gin-vie­rai­lu­aan, jota isän­nöi pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb. Pää­sih­tee­ri huo­maut­ti ole­van­sa Suo­mes­sa nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Nato-jä­se­nyy­den to­teu­tu­mi­sen jäl­keen.

– Olen ol­lut tääl­lä mon­ta ker­taa, mut­ta tämä on tär­keä, mel­kein­pä his­to­ri­al­li­nen vie­rai­lu.