STT–AFP

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Bi­den on tä­nään käy­nyt vuo­tui­ses­sa ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa, ker­too Val­koi­nen talo.

Ky­sees­sä on Bi­de­nin vii­mei­nen ru­tii­ni­tar­kas­tus Wal­ter Reed -so­ti­las­sai­raa­las­sa en­nen mar­ras­kuun pre­si­den­tin­vaa­le­ja.

Val­koi­sen ta­lon mu­kaan tes­ti­tu­lok­sia voi­daan saa­da jo myö­hem­min kes­ki­viik­ko­na pai­kal­lis­ta ai­kaa.

Tu­lok­sia odo­te­taan suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la, sil­lä 81-vuo­ti­aan Bi­de­nin muis­tia ja ar­vos­te­lu­ky­kyä sekä ky­kyä hoi­taa teh­tä­vään­sä on ky­see­na­lais­tet­tu pal­jon vii­me ai­koi­na pre­si­den­tin­vaa­lien lä­hes­ty­es­sä.

Bi­den on Yh­dys­val­to­jen his­to­ri­an van­hin is­tu­va pre­si­dent­ti. Jos hä­net va­li­taan toi­sel­le kau­del­le, oli­si hän sen päät­ty­es­sä 86-vuo­ti­as.

Syyttäjä kuvaili huonomuistiseksi

Vii­mek­si Bi­de­nin ky­vyk­kyyt­tä ky­see­na­lais­tet­tiin hel­mi­kuun alus­sa, kun eri­kois­syyt­tä­jä jul­kai­si ra­port­tin­sa liit­ty­en Bi­de­nin hal­lus­ta löy­det­tyi­hin tur­val­li­suus­luo­ki­tel­tui­hin asi­a­kir­joi­hin. Eri­kois­syyt­tä­jä ei suo­si­tel­lut ri­kos­syyt­tei­den nos­ta­mis­ta Bi­de­nia vas­taan, mut­ta ku­vai­li pre­si­dent­tiä muun mu­as­sa van­hak­si mie­hek­si, jol­la on huo­no muis­ti.

Asi­a­kir­jo­jen kä­sit­te­lyä sel­vit­tä­nyt eri­kois­syyt­tä­jä Ro­bert Hur to­te­si ra­por­tis­saan, et­tä oli­si vai­kea saa­da va­la­mie­his­tö to­te­a­maan Bi­den syyl­li­sek­si sen vuok­si, min­kä­lai­sek­si hä­net ko­et­tiin eri­kois­syyt­tä­jän kuu­lus­te­luis­sa. Ra­por­tis­sa Bi­de­nin ku­vail­tiin ol­leen "sym­paat­ti­nen ja hy­vää tar­koit­ta­va van­ha mies, jol­la on huo­no muis­ti".

Bi­den vas­ta­si ra­por­tin luon­neh­din­taan vä­hem­män sym­paat­ti­ses­ti:

– Olen hy­vää tar­koit­ta­va ja olen van­ha mies ja tie­dän mitä hel­vet­tiä olen te­ke­mäs­sä. Olen nos­ta­nut tä­män maan ja­loil­leen, en­kä tar­vit­se hä­nen suo­si­tus­taan, Bi­den kom­men­toi kii­reel­li­ses­ti kool­le kut­su­tus­sa leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

Sai viime vuonna puhtaat paperit

Bi­den sai vii­me vuo­den lää­kä­rin­tar­kas­tuk­ses­sa puh­taan ter­veys­to­dis­tuk­sen, mut­ta hä­nen rin­nas­taan ​​pois­tet­tiin pa­han­laa­tui­nen iho­muu­tos.

– Pre­si­dent­ti Bi­den on yhä ter­ve, elin­voi­mai­nen, 80-vuo­ti­as mies, joka on kel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan me­nes­tyk­sek­kääs­ti pre­si­den­tin vel­vol­li­suuk­sia, hä­nen lää­kä­rin­sä Ke­vin O'Con­nor sa­noi tuol­loin.

Vaa­leis­sa Bi­de­nin vas­ta­eh­dok­kaak­si on nou­se­mas­sa en­ti­nen re­pub­li­kaa­nip­re­si­dent­ti Do­nald Trump, joka on usein ku­vail­lut Bi­de­nia van­hak­si ja jo kel­vot­to­mak­si teh­tä­vään­sä. Trump on 77-vuo­ti­as ja on Bi­de­nin ta­voin it­se­kin ai­heut­ta­nut häm­men­nys­tä pu­heil­laan ja ta­kel­te­luil­laan.

Vii­me vuo­den lo­pul­la myös Trump jul­kai­si lää­kä­ril­tään muis­tiin­pa­non, jos­sa hä­nen ter­vey­den­ti­lan­sa to­det­tiin ol­leen eri­no­mai­nen. Sii­nä ei kui­ten­kaan ker­rot­tu yk­si­tyis­koh­tia ku­ten sitä, mitä tes­te­jä Trum­pil­le oli ter­vey­den­tar­kas­tuk­ses­sa teh­ty ja mitä niis­tä oli sel­vin­nyt.